Regulamin Portalu

1. DEFINICJE

1. Portal –  zbiór stron i podstron internetowych dostępnych w domenie KobietaMag.pl, będący platformą internetową, umożliwiającą Użytkownikom uzyskanie informacji  o modzie, urodzie, zdrowiu i innych aspektach stylu życia,  nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji oraz świadczenie innych usług drogą elektroniczną  na rzecz Użytkowników.

2. Użytkownik – każda osoba nie wymagająca logowania lub wymagająca zalogowana na Portalu, która poprzez akceptację Regulaminu, dodatkowo rejestrację lub przesłanie materiałów do portalu celem publikacji; uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Portal.  Użytkownikiem może być Osoba prywatna (osoba fizyczna nieposiadająca osobowości prawnej) lub Firma (osoba prawna)

3. Treść – informacje przetwarzane w systemie informatycznym stworzonym przez Właściciela Portalu, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i w dokumencie Polityka Prywatności.

Treść to wszystkie materiały i wszystkie pliki niezależnie od formatu które Użytkownik przekazał do Portalu celem ich publikacji oraz materiały zamieszczone przez Właściciela i Administratora portalu. Przez treść rozumie się także komentarze Użytkowników.

4. Administrator – właściciel i podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Portalu na rzecz Użytkowników Portalu. Administratorem portalu  jest firma V4S Sp. z o.o..

5. Informacja o Produkcie lub Informacja o Firmie – strona w formie tzw. artykułu stworzona przez Administratora, zawierająca dane oraz teksty, pliki, obrazy, zdjęcia, filmy i inne materiały udostępnione przez Użytkownika dobrowolnie lub za opłatą na rzecz Portalu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie

6. Reklama – strona (lub jej część) stworzona przez Użytkownika lub Administratora zawierająca dane oraz teksty, pliki, obrazy, zdjęcia, filmy, i inne materiały udostępnione przez niego dobrowolnie i za odpowiednią opłatą w Portalu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie

7. Regulamin – niniejszy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.

8. Usługi podlinkowane – usługi wykonywane pod adresami internetowymi nie związanymi z Portalem

9. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu – informacji rozsyłanych za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników Portalu, którzy zarejestrowali się na portalu lub dokonali subskrypcji – wyrażając tym samym chęć jego otrzymywania.

10. Wiadomości – elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami Portalu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem Portalu jest V4S spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „V4S”), z siedzibą w Szczecinie, ul. Lutniana 39, wpisana przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261090, NIP: 525-237-05-78

2. Portal KobietaMag.pl został przygotowany jako internetowy portal informacyjny i społecznościowy. Integralnymi częściami niniejszego regulaminu jest także: „Polityka Prywatności”, „Regulamin programu punktowego”, „Regulamin aukcji za punkty i zasady licytacji” oraz Kodeks Dobrych Praktyk (https://kobietamag.pl/kodeks-dobrych-praktyk/) . Treści prezentowane na portalu KobietaMag.pl mogą być materiałami o charakterze promocyjnym. Żadna informacja zamieszczona w niniejszym portalu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3. Przedmiotem działalności Portalu jest prowadzenie przez Administratora portalu informacyjnego i społecznościowego umożliwiającego Użytkownikom wyszukiwanie informacji o produktach z dziedziny mody, urody, zdrowia i szeroko pojętego stylu życia; nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji oraz świadczenie na rzecz Użytkowników innych usług drogą elektroniczną, jak również udostępnianie przez Administratora zasobów Portalu w celu umieszczania w nim przez Użytkowników Treści.

4. Korzystając z Portalu poprzez np.  pobieranie materiałów informacyjnych, rejestrując się na Portalu, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z Regulaminem, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z niniejszego Portalu.

5. Zasady ogólne konkursów publikowanych na portalu.

a) Użytkownik biorąc udział w konkursie potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania szczegółowe zawarte w Regulaminach ogłaszanych dla pojedynczych konkursów, jeśli takie istnieją.

b) Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Administratora do przetwarzania jej/jego danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia Laureatów Konkursu oraz wydania Nagród jak również do publikowania tych danych w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i nazwy miejscowości zwycięzcy na stronie internetowej Administratora.  Dane osobowe podane przez uczestników konkursu są przetwarzane przez Administratora doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji finalisty/zwycięzcy, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zwycięzcy – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Administratora.

6. Użytkownikowi nie wolno  używać  znaków towarowych lub innych materiałów w jakichkolwiek publikacjach, witrynach, których treść naraża dobre imię spółki V4S Sp. z o.o. albo portalu KobietaMag.pl llub narusza jego własność intelektualną lub inne prawa.

7. Strony internetowe Portalu działają w oparciu o technologię plików „cookies” oraz Javascript. Pliki „cookies” to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Portalu, w celu zachowania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Portalu. Brak obsługi plików „cookies” i Javascript przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności uczestnictwa w Portalu, ale może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików „cookies”. Administrator nie odpowiada za skutki korzystania z Portalu z wyłączoną obsługą plików „cookies” i Javascript.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane silą wyższą, awarią sprzętu, przeciążeniem bazy danych i serwera, innymi okolicznościami od niego niezależnymi lub zależnymi od osób trzecich, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

3. ZAKRES USŁUG I WSPÓŁPRACA Z USŁUGAMI PODLINKOWANYMI

1. Portal publikuje banery oraz linki do innych witryn i portali internetowych. Korzystając z baneru lub linku Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela działającego pod swoim imieniem i na swój rachunek.

2. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakiegokolwiek produktu, informacji lub usługi sprzedawanej bądź reklamowanej za pośrednictwem lub na stronach Portalu (gwarancja, rękojmia) ponieważ ich Dostawcą jest dany Użytkownik lub inny podmiot.

3. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za:

a) treści pojawiające się na stronach Usług Podlinkowanych

b) zasady ochrony prywatności i ochronę danych osobowych stosowane przez  Usługi Podlinkowane.

c) skutki użycia jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych na stronach Usług Podlinkowanych współpracujących z Portalem lub do których prowadzą linki ze stron Portalu.

4. KORZYSTANIE Z PORTALU

ZAMIESZCZANIE TREŚCI

1. Wstawiając komentarz do Portalu lub wysyłając informacje prasowe, przygotowując testy kosmetyków do publikacji, artykuły własne etc.  celem ich publikacji w portalu, Użytkownik oświadcza, iż:

– w zakresie, w jakim ww. Treści (tj. teksty testów, artykułów czy komentarzy) będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik (autor tekstu):

a) posiada pełne prawa autorskie do udostępnionego tekstu i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich.

b) zwalnia Administratora i właściciela portalu od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Administratora z tekstu  w zakresie jego publikacji na portalu;

c) wyraża zgodę na publiczne udostępnianie Treści w Portalu.
b) Treść może przedstawiać Użytkownika rozumianego jako osoba prawna, prezentującego firmę i jej produkty lub może przedstawiać Użytkownika rozumianego jako firma lub osoba fizyczna prezentująca swoje opinie, komentarze. W obu przypadkach Treści przedstawiane nie naruszają w jakikolwiek sposób prawa.

2. Administrator ma prawo zmniejszenia/skompresowania Treści Użytkownika – w przypadku usług płatnych  działanie takie będzie podejmowane przy współpracy z zamawiającym reklamę Użytkownikiem

3. Administrator Portalu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować Treść wysłaną przez  Użytkownika celem publikacji bezpłatnej

4. Administrator w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Portalu Treści.

5. Administrator ma prawo do odrzucenia, odmowy zamieszczenia lub usunięcia wszelkich Treści , które według wyłącznego uznania Administratora naruszają niniejszy Regulamin lub mogą być obraźliwe, nielegalne lub mogą naruszać prawa jakichkolwiek osób lub podmiotów albo naruszają lub stanowią zagrożenie bezpieczeństwa jakichkolwiek osób lub podmiotów.

6. Administrator nie przyjmuje odpowiedzialności za monitorowanie Portalu celem wykrycia niewłaściwych Treści lub zachowań. Jeżeli jednak Administrator zdecyduje się według swojego wyłącznego uznania na monitorowanie Portalu, to również i wtedy nie będzie ponosił odpowiedzialności za zamieszczone Treści, nie będzie obowiązany zmieniać ani usuwać niestosownych Treści, ani nie będzie odpowiadać za zachowanie Użytkownika zamieszczającego takie Treści.

7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści zamieszczane przez niego w Portalu, za ich pośrednictwem lub w związku z nimi, jak również za wszelkie materiały i informacje przekazywane innym Użytkownikom lub Administratorowi oraz za wzajemne relacje z innymi Użytkownikami.

8. Inne dane (np. materiały, poczta), niż dane osobowe, których użytkowanie podlega Polityce Prywatności Portalu, będą uznawane jako nie-poufne i nie-własnościowe i  Administrator nie będzie podlegać żadnym ograniczeniom ani obowiązkom związanym z tymi danymi.

9. Zabrania się wykorzystywania systemu komentarzy czy wewnętrznej poczty mailowej do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych portalów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM.

10. Konta Użytkowników: na żądanie mogą zostać usunięte dane osobowe Użytkownika. Napisane przez Użytkownika na Portalu Treści zostają niezmienione i będą przypisane użytkownikowi ANONIM. Jeżeli Użytkownik chce usunąć swoje dane osobowe i przestać korzystać aktywnie z konta, musi zawiadomić o tym Administratora wysyłając mail na adres: redakcja@kobietamag.pl

5. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Cała zawartość niniejszego Portalu, w tym projekt i układ witryny  (tzw. layout) oraz logo ” KobietaMag.pl „, stanowią własność intelektualną Właściciela i podlegają ochronie prawnej  – szczególnie określonej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, prawie prasowym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Używanie Portalu i jego zawartości nie przyznają Użytkownikowi żadnych praw związanych z  intelektualnymi prawami należącymi do Właściciela, włączając w to, bez ograniczenia, HTML, projekty, programowanie, znaki towarowe, logo, grafika, fotografie, animacje, inne pliki video i tekstowe albo z intelektualną własnością osób trzecich publikujących treści na Portalu.

3. Poprzez udostępnienie informacji, tekstu, fotografii, grafiki albo innej zawartości na Portalu, Użytkownik przyznaje Administratorowi uprawnienia do używania  tych materiałów

4. Użytkownikowi nie wolno przesyłać do Portalu, integrować, zamieszczać, przesyłać e-mailem, przekazywać w jakikolwiek inny sposób jakiekolwiek materiałów, które naruszają prawa autorskie, prawa ochronne na znaki towarowe, tajemnice handlowe czy inne wyłączne prawa majątkowe osób lub podmiotów.

6. PRAWA I OBOWIĄZKI

a.      UŻYTKOWNIKÓW

1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Portalu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety w sieci Internet (NETykiety).

2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Portalu Treści obrazujących lub propagujących nienawiść , przemoc, dyskryminację , naruszających dobra osobiste, obrażających godność innych osób, naruszających polskie i międzynarodowe normy prawne, moralne i społeczne, naruszające prawa autorskie.

3. Zabrania się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Portalu – na przykład: podejmowania prób odczytania haseł, uzyskania dostępu lub prób uzyskania dostępu do systemu zarządzania treścią portalu, przesyłania plików mogących w jakikolwiek sposób zakłócić funkcjonowanie Portalu (takich jak wirusy komputerowe, „trojany” lub inne szkodliwe programy), podejmowania działań by przeniknąć albo prób przeniknięcia środków bezpieczeństwa Portalu, etc.. W myśl obowiązującego Regulaminu działania polegające na próbie destabilizacji Portalu są czynem zabronionym i Administrator ma prawo do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

4. Każdy Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów i newsletterów od Administratora – nie częściej jednak niż 1 raz w tygodniu

5. Zabrania się  zamieszczania reklamy o charakterze negatywnym oraz zamieszczania elementów, które służyłyby promocji innych stron internetowych lub portali internetowych (dotyczy to np. odnośników (linków), itp.) bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

b.      WŁAŚCICIELA / ADMINISTRATORA

1. Administrator zastrzega sobie prawo usuwania Treści o charakterze pornograficznym, erotycznym, sprzecznych z prawem, naruszających prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich, oraz Treści mogących obrażać uczucia religijne, a nadto takie które nie korespondują z celem Portalu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości usunięcia zamieszonych w Portalu Treści bez powiadomienia Użytkownika, będącego osobą fizyczną, który dodał te Treści i bez podania powodu tego usunięcia.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości zawieszenia do wyjaśnienia zamieszonych w Portalu Treści i powiadomienia o tym Użytkownika, będącego osobą prawną.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia, skrócenia, redagowania Treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, pornograficznych, obraźliwych, naruszających prawa autorskie, lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego w Portalu.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

a.              DZIAŁANIE PORTALU

1. Pomimo starań Administratora, materiały dostępne na Portalu mogą zawierać nieścisłości, błędy lub opuszczenia. Administrator nie gwarantuje, że informacja zamieszczona w Portalu będzie wolna od błędów lub opuszczeń.

2. Administrator nie gwarantuje, że Portal będzie dostępny w sieci nieprzerwanie i że będzie działał w pełni nieprzerwanie.

3. Dostęp do Portalu może być zawieszony chwilowo i bez ostrzeżenia w wypadku awarii systemu, utrzymania go albo naprawy albo z powodów będących  poza kontrolą Administratora.

4. Administrator nie gwarantuje dokładności i wiarygodności jakiejkolwiek z informacji, treści, logo, obrazów, zdjęć albo ogłoszeń publikowanych w Portalu. Administrator nie gwarantuje także  jakości albo właściwości jakichkolwiek produktów, informacji, ofert albo usług, pokazanych, nabytych albo otrzymanych przez Użytkownika Portalu będących  rezultatem korzystania z Portalu.

b.      OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Administrator nie będzie w żadnym wypadku ponosić wobec Użytkownika ani osób trzecich odpowiedzialności odszkodowawczej obejmującej odszkodowanie za szkody pośrednie, następcze, przykładne, incydentalne i szczególne oraz nawiązki, w tym między innymi również odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez Użytkownika z usług Portalu lub Usług Podlinkowanych, nawet jeśli Administrator został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Powyższe zasady dotyczą także wiadomości e-mail otrzymywanych od Użytkownika bądź wysyłanych przez Administratora. Ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w szczególności do ewentualnych błędów, przerw, wirusów komputerowych lub utraty danych.

c.       PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Użytkownik zobowiązuje się przejąć odpowiedzialność i zrekompensować Portalowi, jego podmiotom zależnym i powiązanym, podwykonawcom i innym podmiotom, partnerom i pracownikom wszelkie szkody, zobowiązania, roszczenia i żądania osób trzecich (w tym między innymi koszty obsługi prawnej w wysokości przepisanej prawem) spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z Portalu z naruszeniem niniejszego Regulaminu i/lub wynikające z naruszenia niniejszego Regulaminu i/lub oświadczeń Użytkownika i zapewnień podanych w niniejszym Regulaminie i/lub Treści publikowanych przez Użytkownika w Portalu, za ich pośrednictwem bądź w związku z nimi.

d.      WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności i nie składa żadnych zapewnień (wyraźnych ani dorozumianych) co do poprawności i wiarygodności Treści lub Informacji o Produkcie lub Informacji o Firmie zamieszczonych w Portalu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności i nie składa żadnych zapewnień (wyraźnych ani dorozumianych) co do poprawności i wiarygodności Treści zawartej w Usługach Podlinkowanych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, uszkodzenia ani straty spowodowane przez Użytkowników Portalu, czy też sprzęt lub oprogramowanie wykorzystywane w Portalu lub Usługach Podlinkowanych bądź z nimi związane.

2. Zamieszczenie linku do jakiejkolwiek witryny lub usługi w Portalu nie oznacza, że Administrator akceptuje lub popiera tę witrynę lub usługę. Wchodząc do takich witryn lub usług osób trzecich, Użytkownik czyni to na własne ryzyko i z pełną świadomością skutków stąd płynących.

3. Administrator nie bierze odpowiedzialności za reklamy ani linki osób trzecich zamieszczane w Portalu lub Usługach Podlinkowanych, za których pośrednictwem bądź w związku z ich korzystaniem Użytkownik poniósł jakąkolwiek szkodę, a także nie odpowiada za towary lub usługi świadczone przez te osoby trzecie.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie jakiegokolwiek Użytkownika Portalu, czy to w sieci, czy też poza nią.

5. Administrator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcie, przerwę, usunięcie, wady, opóźnienia w działaniu lub przesyle, awarię linii komunikacyjnych, kradzież, zniszczenie lub nieuprawniony dostęp do komunikatów jakiegokolwiek Użytkownika albo za wprowadzanie w nich zmian, dokonane w sposób przestępczy albo sprzeczny z Regulaminem.

6. Administrator nie odpowiada za problemy lub awarie techniczne sieci lub linii telefonicznych, systemów komputerowych działających w trybie online, serwerów lub dostawców internetowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, za awarie emaili i odtwarzaczy z powodu problemów technicznych lub z powodu przeładowania sieci Internet lub Portalu bądź Usług Podlinkowanych, ani za łączne działanie kilku z tych czynników, w tym między innymi za krzywdy i szkody wyrządzone Użytkownikom lub komputerom innych osób, związane lub wynikające z uczestnictwa lub pobierania Treści w związku z Portalem lub Usługami Podlinkowanymi.

7. W żadnym wypadku Administrator nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek szkody czy straty, w tym między innymi uszkodzenie ciała lub śmierć, wynikające z korzystania z Portalu lub Usług Podlinkowanych, udziału w wydarzeniach Portalu, Treści zamieszczanych w Portaliu lub Usługach Podlinkowanych bądź za ich pośrednictwem, czy postępowania Użytkowników Portalu, zarówno w sieci, jak i poza nią.

8. Portal i Usługi Podlinkowane oferowane są w aktualnym stanie („AS-IS”) i w miarę swojej dostępności, a Administrator w sposób wyraźny wyłącza gwarancję przydatności do określonego celu i nie naruszania uprawnień. Administrator nie może gwarantować ani nie obiecuje żadnych konkretnych rezultatów korzystania z Portalu lub Usług Podlinkowanych.

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przedmiotów wysłanych do zwycięzców jako nagrody w konkursach organizowanych na łamach portalu lub jako nagrody zdobyte w Programie Lojalnościowym (tzw. Aukcje). Nagrody wysyłane są Pocztą Polską – przesyłką poleconą lub pocztą kurierską

8. PŁATNOŚCI

1. Wykupienie przez Użytkownika jakiejkolwiek z płatnych usług nie zwalnia go z respektowania postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Wszelkie reklamacje należy zgłosić Administratorowi poprzez dział „Kontakt” w Portalu

9. REKLAMACJE

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.

2. Wszelkie reklamacje należy zgłosić Administratorowi poprzez dział „Kontakt” w Portalu

3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługi Podlinkowanych przy wykorzystaniu funkcji Portalu.

10.  SPORY

1. Spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy zawieranej na warunkach tego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze mediacji oraz przez Sąd właściwy dla Administratora według miejsca jego siedziby.

2. Dla oceny stosunków prawnych łączących Administratora Portalu i Użytkownika w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie stosuje się przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Jeśli pojedyncze postanowienia powyższych przepisów są lub będą nieskuteczne lub zawierają lukę to pozostałe postanowienia nadal obowiązują. Na wypadek tego za uzgodnione uznaje się te postanowienia Regulaminu, które są najbliższe gospodarczemu celowi i zamiarowi Stron wprowadzenia nieważnego uregulowania lub odpowiednio tę lukę wypełniają.

4. Spory między Użytkownikami. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wzajemne relacje z innymi Użytkownikami Portalu, z którymi Użytkownik ma styczność za pośrednictwem Portalu i/lub Usług Podlinkowanych.

11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystanie z Portalu przez każdego Użytkownika oznacza akceptację przez niego/nią  postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Każdy Użytkownik rejestrując się na portalu  wyraża zgodę i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator niezwłocznie opublikuje jednolity tekst Regulaminu na łamach Portalu. Żadne istotne zmiany nie będą obowiązywać z mocą wsteczną.

5. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu takiej zmiany oznacza zgodę Użytkownika na przestrzeganie Regulaminu w zmienionej wersji oraz jej zaakceptowanie. Ważne jest zatem, by Użytkownik regularnie przeglądał niniejszy Regulamin. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na bycie związanymi niniejszym Regulaminem i przestrzeganie obowiązującego prawa, musi niezwłocznie zaprzestać korzystania z Portalu.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Portalu.

7. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2018