Konkurs na najlepsze kolaże: „Moje wymarzone wakacje” oraz „Pendrive Kingston Technology-mój wakacyjny gadżet”

Nastał czas wakacji a z nim okres wzmożonego fotografowania i przesyłania zdjęć, zapisywania ulubionej muzyki, by mieć ją ze sobą w czasie wakacyjnej wyprawy czy zgrywania filmików powstałych w czasie wakacyjnych imprez. Zastosowań jest wiele… Z pomocą przychodzi nam tu nowy pendrive Kingston Data Traveler (http://www.kingston.com) w różnych kolorach i o nowym oryginalnym kształcie. Mamy dla Was do rozdania 7 takich nośników pamięci – oczywiście za udział w  konkursie.  Razem z marką Kingston ogłaszamy konkurs internetowy na dwóch naszych portalach: KobietaMag.pl oraz inspiruj.net.

Na portalu KobietaMag.pl ogłaszamy konkurs na najlepszy kolaż pod tytułem „Moje wymarzone wakacje” wraz z opisem tych wymarzonych wakacji.  Są to oczywiście wakacje, z których wrażenia możesz zapisać właśnie za pomocą pendrive’a Kingston Data Traveler 108. Kolaż można wykonać w dowolnym programie graficznym i przesłać na adres redakcji.

Na portalu www.inspiruj.net ogłaszamy konkurs pod tytułem „Pendrive Kingston Technologymój wakacyjny gadżet” . Pendrive’y te mają bowiem „biżuteryjny”, ozdobny wygląd i mogą być śmiało uzupełnieniem letnich, wakacyjnych stylizacji. Zrób więc kolaż z pendrivem Kingstona i zgłoś do konkursu na Inspiruj.net

Mamy dla Was nagrody, które przyznamy w następujący sposób:

 • na portalu KobietaMag.pl: 4 zwycięskie kolaże wyłoni redakcja – dla 1. miejsca przyznamy pendrive Kingston Data Traveler o pojemności 8GB, dla miejsca 2.,3. i 4. pendrive Kingston Data Traveler o pojemności 4GB.
 • na portalu inspiruj.net:  1 zwycięski kolaż wyłonią uczestnicy portalu poprzez głosowanie  – nagrodą będzie pendrive Kingston Data Traveler o pojemności 8GB; 2 i 3. nagrodę przyzna redakcja portalu i będzie nią  pendrive Kingston Data Traveler o pojemności 4GB.

 

ZASADY konkursu w pigułce:

Konkurs na portalu KobietaMag.pl ? do wygrania 4 nagrody

Prześlij na adres redakcji swój kolaż pod tytułem „Moje wymarzone wakacje” wraz z opisem. Każdy  konkursowy kolaż zostanie opublikowany naszym portalu. Jedna osoba może wysłać 1 kolaż. Opisy towarzyszące waszemu kolażowi będą brane pod uwagę. Termin konkursu: 13.07.2011 ? 31.07.2011. Cztery  zwycięskie stylizacje wyłoni redakcja biorąc  pod uwagę także opinie i komentarze  internautów. Mail wyślij z tematem:  ?Konkurs na kolaż: Moje wymarzone wakacje?.

Konkurs na portalu inspiruj.net ? do wygrania 3 nagrody

Na portalu www.inspiruj.net wykonaj kolaż, w którym zostanie wykorzystany  pendrive Kingston Data Traveler 108. Temat kolażu: „Pendrive Kingston Technology- mój wakacyjny gadżet”. Kolaż do wykonania na naszym portalu: www.inspiruj.net gdzie znajdują się zdjęcia pendrivów Kingston Technology. Jedna osoba może wysłać 1 kolaż. Jedną zwycięską pracę wybiorą sami uczestnicy portalu www.inspiruj.net w głosowaniu na bezpośrednio na portalu; drugą  i trzecią nagrodę przyzna fundator nagród wraz z  redakcją KobietaMag.pl Uwaga! aby wziąć udział w konkursie, trzeba swój kolaż zgłosić do konkursu w aplikacji konkursowej. Po zgłoszeniu do konkursu jest on tam widoczny.  Głosowanie na portalu na dany kolaż odbywa się poprzez wejście na konkurs i kliknięcie określonego kolażu, co jest równoznaczne z oddaniem na niego głosu. Głosy liczone są automatycznie. 4 prace, które zbierają najwięcej głosów są pokazywane w ramce TOP4.  Zawartość ramki zmienia się na bieżąco – wg liczby oddanych głosów.  Zbieranie głosów typu „lubię to” nie jest równoznaczne z głosowaniem w konkursie i nie jest brane pod uwagę.

Termin konkursu: 13.07.2011 ? 01.08.2011 godz. 00:22

Każdy internauta może wziąć udział w  konkursach na obu portalach, jednak  zgłoszone kolaże muszą być różne.

 

 

REGULAMIN KONKURSU: „Moje wymarzone wakacje” oraz „Pendrive Kingston Technology -mój wakacyjny gadżet”

§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Moje wymarzone wakacje” oraz „Pendrive Kingston Technology-mój wakacyjny gadżet” (zwany dalej ?Konkursem?).
2. Regulamin (?Regulamin?) stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
3. Organizatorem Konkursu jest portal KobietaMag.pl
4. Konkurs będzie przeprowadzony na portalu www.beta.kobietamag.pl w okresie od dnia 13.07.2011 do dnia 31.07.2011; na portalu inspiruj.net w okresie od dnia 13.07.2011 ? do dnia 01.08.2011 godz. 00:22 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

§ 2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

2. Zadaniem uczestnika Konkursu jest wzięcie udziału w konkursie na jednej lub dwóch  platformach: www.beta.kobietamag.pl, www.inspiruj.net, w następujący sposób:
2a) Konkurs przeprowadzany na portalu KobietaMag.pl:

Należy przesłać na adres redakcji kolaż pod tytułem „Moje wymarzone wakacje” wraz z opisem.  Każdy kolaż konkursowy zostanie opublikowany na portalu www.beta.kobietamag.pl. Jedna osoba może wysłać 1 pracę. Opisy towarzyszące zdjęciom będą brane pod uwagę. Termin konkursu: 13.07.2011 ? 31.07.2011. Cztery zwycięskie kolaże  wyłoni redakcja i fundator nagród biorąc  pod uwagę także opinie i komentarze  internautów. Mail należy wysłać z tematem:  ?Konkurs na kolaż: Moje wymarzone wakacje?.

2b) Konkurs przeprowadzany na portalu www.inspiruj.net

Na portalu www.inspiruj.net należy stworzyć kolaż w którym zostanie wykorzystane zdjęcie pendriva Kingston Data Traveler .  Temat kolażu: „Pendrive Kingston  Technology – mój wakacyjny gadżet”. Baza zdjęć jest dostępna na portalu www.inspiruj.net . Pendrivy znajdują się w kategorii „Inne elementy dekoracyjne”. Dodatkowo każdy kolaż konkursowy zostanie opublikowany na portalu www.beta.kobietamag.pl. Jedna osoba może wysłać 1 kolaż. Termin konkursu: 13.07.2011 ? 01.08.2011 godz. 00:22. Jedna zwycięska praca wybrana zostanie przez uczestników portalu www.inspiruj.net w głosowaniu bezpośrednio na portalu w aplikacji konkursowej (UWAGA! głosowanie odbywa się poprzez kliknięcie danego kolażu (co jest równoznaczne z oddaniem głosu) na aplikacji konkursowej); drugą i trzecią nagrodę przyzna fundator nagród wraz z  redakcją KobietaMag.pl i ogłosi na portalu www.beta.kobietamag.pl

2d) Jedna osoba może wziąć udział w konkursie na każdej z platform, nie można jednak przesyłać tych samych prac na te platformy.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie KobietaMag.pl
§ 3 Przebieg Konkursu
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.

1.a Uczestnicy przystępując do Konkursu na ogłoszonego przez portal internetowy www.beta.kobietamag.pl przesyłają przesyłają swoje prace wg § 2 p.2. Prace będą zamieszczone przez administratora na portalu i na profilu portalu na Facebooku oraz w serwisie Blip i Pinger.
1.b  Prace należy wysyłać tak, aby wpłynęły one na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Prace, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
3. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
1. Zwycięzcami Konkursu na portalu www.beta.kobietamag.pl zostaną osoby, określone w § 2 p.2.
Każdy zwycięzca konkursu (7 osób) otrzyma

– za wygraną na portalu Kobietamag.pl- dla 1. miejsca – pendrive Kingston Data Traveler o pojemności 8GB, dla miejsca 2.,3. i 4. pendrive Kingston Data Traveler o pojemności 4GB.

– za wygraną na portalu Inspiruj.net: dla 1. miejsca – pendrive Kingston Data Traveler o pojemności 8GB, dla miejsca 2.,3. pendrive Kingston Data Traveler o pojemności 4GB.

2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu konkursowym Uczestnika. W przypadku gdy zwycięzca Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w mailu, jego prawo do nagrody wygasa.
3. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
4. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
5. Lista zwycięzców Konkursu (imię, nazwisko oraz miejscowość) zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie http://www.beta.kobietamag.pl oraz na profilu portalu na Facebooku oraz w serwisie Blip i Pinger
6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
7. W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
§ 6 Postanowienia Szczególne
1. W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
– posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich; Zgłoszenia muszą być unikalnymi zdjęciami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
– zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;
– poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu http://www.beta.kobietamag.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
§ 7 Postanowienia Końcowe
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na portalu www.beta.kobietamag.pl

 

 

 

 

Oceń ten artykuł:

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (99 głosów, średnia: 4,22 z 5)
zapisuję głos...
Komentarze
 1. nika  13 lipca 2011 11:17

  witam zgłosiłam przez przypadek zły zestaw na konkurs.Wgrałam zestaw z poprzedniego konkursu,czy jest mozliwość aby to zmienić?

  Odpowiedz
 2. nika  13 lipca 2011 11:52

  dziękuję 🙂

  Odpowiedz
 3. nika  13 lipca 2011 13:20

  A dało by się może zamienić,ten stary kolaż,na nowy który utworzyłam?
  Kurczę,że musiałam je pomylić 🙁

  Odpowiedz
 4. xtina120  3 lutego 2016 00:15

  Mam taki tylko, że czerwony;)

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany