Regulamin Programu Punktowego portalu KobietaMag.pl

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin Programu Punkowego  określa zasady uczestnictwa i korzystania z Programu Punktowego portalu KobietaMag.pl, zwanego dalej „Programem”. Niniejszy Regulamin Programu Punkowego jest integralną częścią Regulaminu Portalu KobietaMag.pl. Uregulowania zawarte w Regulaminie Portalu KobietaMag.pl dotyczą także Regulaminu Programu Punkowego.

 2. Administratorem programu jest V4S Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Lutnianej 39, zwana dalej „Administratorem”.

 3. Ideą Programu Punkowego jest premiowanie aktywności czytelników portalu oraz wzmacnianie ich lojalności w stosunku do serwisu. 

 4. Przystępując do Programu Punktowego na Portalu, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu Programu Punktowego. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z tym Regulaminem, powinien niezwłocznie zaprzestać brania udziału w niniejszym programie.

II. Warunki uczestnictwa w programie

§ 2

1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, lub osoba małoletnia, jeśli na jej udział w programie zgodę wyrazi rodzic lub jej prawny opiekun.

2. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie, a tym samym tylko jedno konto biorące udział w Programie.

3. Warunkiem przystąpienia do Programu jest

a) dokonanie Rejestracji w Serwisie, co jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu Programu Punktowego oraz Regulaminu portalu KobietaMag.pl

b) przestrzeganie regulaminu Programu

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Uczestnika błędnych lub niepełnych danych trakcie Rejestracji.

5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania,  usuwania lub modyfikacji. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Administratora.

6. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym momencie jego trwania poprzez skuteczne poinformowanie Administratora o rezygnacji za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej „Kontakt”

7. Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika, z chwilą rezygnacji ulegają przepadkowi.

8. Zabrania się działań oraz aktywności, które służą gromadzeniu punktów w sposób:
a) sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami

b) nieuczciwy lub poprzez działania mające znamiona oszustwa lub wyłudzania punktów                                                   

c) przez działania fikcyjne lub pozorowane

d)  przez nakłanianie do naruszenia zasad Regulaminu innych Uczestników

9. Zabrania się działań na szkodę Administratora systemu oraz dostarczania treści niezgodnych z normami prawa.

10. Administrator ma prawo zablokować możliwość gromadzenia punktów i korzystania z konta i ze zgromadzonych  punktów, jeśli zachodzi podejrzenie że punkty zgromadzone zostały przyznane z naruszeniem zasad niniejszego Regulaminu lub Uczestnik cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

11. Poprzez branie udziału w Programie Punktowym  Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Administratora do przetwarzania jego danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Programu Punktowego, wyłonienia zwycięzców licytacji oraz wydania nagród. Dane osobowe podane przez Uczestników są przetwarzane przez Administratora doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji zwycięzców i wydania nagród – nie dłużej niż przez okres trwania Programu Punktowego.

12. Uczestnicy Programu Punktowego wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich zabawach, nagrodach i akcjach specjalnych szykowanych w ramach funkcjonowania Programu.

III. Zasady naliczania punktów i ich wydatkowania

§ 3

1. Punkty naliczane są za:

a) Jednorazowo za rejestrację na serwisie zlokalizowanym na stronie internetowej pod adresem https://kobietamag.pl/  – 300 punktów. Za codzienne korzystanie z niniejszego serwisu – w następujący sposób:

punkty są naliczane w momencie otworzenia serwisu raz na 24 godziny.
każdy użytkownik otrzymuje 10 punktów za skorzystanie z serwisu w ciągu 24 godzin. Punkty naliczane są automatycznie.
b) ocenianie artykułów przy pomocy „gwiazdek” znajdujących się pod każdym artykułem – 3 punkty. Punkty naliczane są automatycznie. Każdy użytkownik może tylko raz ocenić dany artykuł.

c) publikację nadesłanego do redakcji artykułu. Artykuł musi posiadać oryginalną treść – nie może to być kompilacja tekstów z sieci. Tekst dla potrzeb redakcji musi być podpisany pełnym imieniem i nazwiskiem; na portalu może być opublikowany pod pseudonimem. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w tekście oraz skrótów. Redakcja zastrzega sobie także odmówienie publikacji nadesłanego artykułu. Każdy Uczestnik może otrzymać od 50 do 200 punktów za opublikowany artykuł.

d) publikację artykułu z przepisami kulinarnymi. Każdy Uczestnik może otrzymać od 50 do 200 punktów za opublikowany przepis. Punkty dodawane są manualnie przez Administratora do konta Uczestnika po publikacji. 

e) przesłanego linka do własnego filmu na YouTube lub Vimeo z tematyką makijaży, stylizacji, stylizacji paznokci, przepisów kulinarnych można otrzymać od 50 do 200 punktów. UWAGA! Wraz z linkiem musi być załączona niniejsza klauzula: „Oświadczam, że jestem autorem filmu, do którego przesyłam link i dysponuję pełnymi prawami autorskimi do niniejszego linku. Jednocześnie wyrażam zgodę na bezterminową publikację filmu na portalu www.beta.kobietamag.pl” – podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem.  Bez tej klauzuli przesłane linki nie będą brane pod uwagę.

f)  Redakcja przyznaje punkty po zaakceptowaniu artykułu, zdjęć, filmu  lub przepisu – biorąc pod uwagę nadesłaną tematykę, styl, długość, oryginalność  

g) Automatycznie punktowane są komentarze pod artykułami i na forum w następujący sposób:

– Za Twój komentarz pod artykułem, temat na forum, albo odpowiedź na forum otrzymasz 1 punkt.
– Jeśli Twój wpis jest dłuższy niż 140 znaków otrzymasz dodatkowo 3 punkty

– Jeśli ktokolwiek odpowie na Twój komentarz lub temat na forum otrzymasz 2 punkty
– Jeśli odpowiedź jest dłuższa niż 140 znaków otrzymasz dodatkowo 3 punkty
– Jeśli odpowiedź będzie zawierała obrazek otrzymasz dodatkowo 3 punkty

h)  Jeśli wpis lub odpowiedź zostanie usunięty przez redakcję (z powodu naruszenia regulaminu), przyznane za niego punkty zostaną anulowane

i) Redakcja ma dodatkowo prawo przyznać indywidualnie punkty uznaniowe za  aktywność Uczestnika – szczególnie za wartościowe komentarze lub udział w konkursach. Ilość punktów i czas przyznania pozostaje w gestii Redakcji i Administratora. 

2. Punkty zgromadzone przez Uczestnika na jego koncie służą do udziału w aukcjach i licytowania przedmiotów wystawionych przez Administratora. Wygrana aukcja oznacza, że dany towar bezpłatnie zostanie dostarczony do użytkownika na terenie Polski, który wygrał licytację. Szczegółowy sposób i regulamin licytacji jest przedstawiony w: „Regulamin aukcji za punkty i zasady licytacji”

3. Po wygranej licytacji zostanie obniżone saldo punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika, który wygrał licytację o liczbę punktów, za którą został wylicytowany przedmiot.

4. Administrator może wycofać ofertę przedmiotu z aukcji bez podania przyczyny

5. Administrator może dowolnie ustalać ilość punktów jako tzw. cenę startową dla danego produktu.

IV. Postanowienia końcowe

§ 4

1. Administrator ma prawo usunąć Uczestnika z Programu, w przypadku, gdy Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Serwisu.

2. W przypadku usunięcia Uczestnika z Programu, punkty zgromadzone na koncie Uczestnika ulegają przepadkowi i Uczestnikowi z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia względem Administratora.

3. Wylicytowane nagrody są wysyłane Pocztą Polską przesyłką poleconą lub firmą kurierską. Wszystkie nagrody wysyłamy w terminie do 14 dni natępnego miesiąca, po miesiącu w którym zakończyły się aukcje.Dotyczy to także AUKCJI DNIA. Administrator portalu nie bierze odpowiedzialności za dostawę przesyłek, ich zniszczenie w trakcie transportu lub zagubienie.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie oraz zawieszenia funkcjonowanie lub zakończenia programu, w każdym czasie jego trwania bez podania przyczyn.

5. Informacja o każdej zmianie regulaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej https://kobietamag.pl/

6. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest „Regulamin Portalu KobietaMag.pl” oraz  „Regulamin i sposób licytacji na portalu KobietaMag.pl” opublikowane na portalu KobietaMag.pl

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.11.2011 roku. Ostatnia zmiana regulaminu: 19.05.2018