Regulamin i sposób licytacji na portalu KobietaMag.pl

I. Postanowienia ogólne

 § 1 Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

Licytującym lub Licytancie – należy przez to rozumieć zarejestrowanego Uczestnika portalu www.kobietamag.pl  biorącego udział w danej licytacji i deklarującego wymianę zgromadzonych punktów na daną nagrodę, w ilości określonej w trakcie licytacji.

Licytacji – należy przez to rozumieć jedną z aukcji internetowych, których uczestnicy licytują nagrody za pomocą punktów zgromadzonych na swoich indywidualnych kontach, w oparciu o zasady opisane w „Regulaminie Programu Punktowego portalu KobietaMag.pl”

Nagrodzie – należy przez to rozumieć nagrodę rzeczową, usługę lub bonifikatę, wystawioną na licytację. Nagrody są limitowane – na jedną licytację wystawiona zostaje tylko jedna nagroda.

Stawce przebicia – należy przez to rozumieć procent punktów o jaką następuje przebicie oferty. Stawka przebicia jest stałą wartością i wynosi 5%.

Ofercie – należy przez to rozumieć ofertę zawierającą odpowiednią liczbę punktów, złożoną w czasie trwania licytacji przez danego Licytanta, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

II. Warunki uczestnictwa w licytacji

§ 2

Uczestnik uzyskuje dostęp do licytacji po wprowadzeniu swojego indywidualnego loginu oraz hasła do konta w serwisie www.kobietamag.pl

Deklarowanie uczestnictwa w licytacji i „przebijanie” oferty następuje automatycznie, po kliknięciu w przycisk „Licytuj”. Stawka postąpienia dla każdej licytacji, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, wynosi 5%

Aby móc złożyć ofertę w danej Licytacji, Licytant musi posiadać na swoim koncie co najmniej taką ilość punktów, jaka odpowiada składanej ofercie. Każda oferta złożona przez Licytanta blokuje odpowiednią liczbę punktów z jego konta. W przypadku przebicia oferty przez innego Licytującego, zablokowane punkty Licytanta z dotychczasową najwyższą ofertą zostają odblokowane, aż do chwili złożenia przez niego nowej oferty. Licytujący nie może przebijać swojej własnej oferty.

O pozycji oferty złożonej przez danego Licytanta, a w konsekwencji o wygraniu nagrody decyduje oprócz liczby punktów zawartych w ofercie, również czas złożenia oferty, rozumiany jako moment zarejestrowania danej oferty przez system informatyczny obsługujący program. Oznacza to, że jeżeli złożone zostaną dwie lub więcej ofert zawierające tą samą liczbę punktów, wyższą pozycję zajmują oferty złożone wcześniej.

Licytant może brać udział w więcej niż jednej licytacji jednocześnie.

Przystępując do licytacji, Licytant może określić ofertę maksymalną, jaką jest gotowy zaoferować. System automatycznie ustali jego ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić oferty pozostałych Licytujących o kwotę postąpienia. Następnie, w reakcji na każdą kolejną ofertę innego licytującego, system automatycznie wygeneruje ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić ofertę tego licytującego o kwotę postąpienia, nie przekraczając jednak oferty maksymalnej. Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia oferty maksymalnej – system wygeneruje jako ostatnią, ofertę równą ofercie maksymalnej.

Każda z licytowanych w programie lojalnościowym nagród wystawiona jest do licytacji na czas określony, opisany w systemie jako”Koniec aukcji” (dni, godzin, sekund). Licytowanie nagród możliwe jest tylko we wskazanym czasie, po upływie którego system automatycznie zamyka możliwość licytacji danej nagrody.

W trakcie licytacji publikowana jest ilość złożonych ofert oraz nick wygrywającego w danym momencie Licytanta.  Zwycięzcą licytacji zostaje Licytant, którego oferta obejmowała najwyższą liczbę punktów w momencie jej zakończenia. Po zakończeniu licytacji system automatycznie odejmie z konta Zwycięzcy odpowiednią liczbę punktów odpowiadającą złożonej przez niego ofercie.

III. Zakończenie licytacji i dostawa nagród

§ 3

Zakończenie licytacji nagrody następuje automatycznie o czasie wskazanym w opisie danej nagrody.
Jeżeli Licytant wygrał licytację, odpowiedni zapis znajdzie się w jego profilu – w zakładce „Moje punkty”
Jeżeli Administrator nie ustali inaczej, nagroda przesyłana będzie Pocztą Polską lub za pośrednictwem poczty kurierskiej  – bezpłatnie na terenie Polski. W przypadku nieodebrania nagrody w ustalonym terminie zwycięzca traci prawo do nagrody.
Uprawnienie do odbioru nagrody nie może być przekazane na rzecz osób trzecich.
W przypadku zaistnienia obowiązku podatkowego Licytant pokrywa te należności we własnym zakresie.

V. Postanowienia końcowe

§ 4

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu w serwisie www.kobietamag.pl

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, jednakże z wyłączeniem przepisów o ofercie oraz aukcji i przetargu.
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Regulaminu rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora.

Uczestnictwo w licytacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest „Regulamin Programu Punktowego portalu KobietaMag.pl” opublikowany na portalu www.kobietamag.pl

Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.11.2011 roku. Ostatnia aktualizacja 19.05.2018